Smiley faceSpoločne bez hraníc ...

O projektu


Hlavním cílem projektu je vytvořit společnou studii zaměřenou na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v příhraničním regionu Moravskoslezského a Žilinského kraje.

Ovzduší je jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí a na jeho kvalitě závisí zdraví lidí i ekosystémů. Moravskoslezský i Žilinský kraj jsou relativně hustě zalidněné a bohaté na cenné ekosystémy. Zároveň se oblast vyznačuje rozvinutým průmyslem a čilým mezinárodním dopravním ruchem. Znečištění ovzduší v tomto regionu proto často překračuje povolené limity, jeho přenos přitom není omezen státními hranicemi.

Šíření znečištění mezi sousedícími kraji probíhá především pohybem vzduchové hmoty údolími, kudy rovněž procházejí komunikace evropského významu spojující význačná sídla obou regionů (zejména E75 a E442). Ačkoli po obou stranách hranice existují jednotlivé strategie k ochraně ovzduší, hlavním přínosem projektu je vytvoření společné studie, která se zaměřuje na hodnocení příčin znečištění ovzduší v širším měřítku, bez omezení hranicemi států.

Pro dosažení hlavního cíle projektu bude nejprve vytvořena společná informační databáze, ve které budou pro celou zájmovou oblast shromážděna sociodemografická data, popsány zdroje znečišťování ovzduší, zpracována nezbytná meteorologická a prostorová data.

Na základě této databáze bude vytvořen model dopravy a model rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Popis kvality ovzduší v regionu a analýza příčin znečištění budou provedeny matematickým modelováním rozptylu znečišťujících látek v ovzduší systémem ADMOSS, vyvinutým na VŠB - TU Ostrava. Toto modelování bude následně verifikováno modelem používaným na Slovensku.

Nedílnou součástí projektu jsou také společná měření kvality ovzduší, která poslouží dokreslení stávající situace v místech, kde není síť imisní monitoringu, a dále ke kalibraci použitých matematických modelů.
Poslední etapou projektu bude společná analýza a hodnocení stávající situace a jejího možného vývoje.

Partneři projektu: